php计算两地距离

目前在做一个交友项目,需要知道两个用户之间的距离。百度了一下,操作如下:

我们最容易获取到用户地理位置的信息就是ip。

我们通过百度api获取用户经纬度,用ip获取经纬度api:

http://developer.baidu.com/map/index.php?title=webapi/ip-api (10W次请求每天)

得到经纬两个用户经纬度之后就可以计算两用户之间的距离了。计算如下:

[code lang=”php”]
/**
* @desc 根据两点间的经纬度计算距离
* @param float $lat 纬度值
* @param float $lng 经度值
*/
function getDistance($lat1, $lng1, $lat2, $lng2)
{
$earthRadius = 6367000; //approximate radius of earth in meters

/*
http://shanmao.me
*/

$lat1 = ($lat1 * pi() ) / 180;
$lng1 = ($lng1 * pi() ) / 180;

$lat2 = ($lat2 * pi() ) / 180;
$lng2 = ($lng2 * pi() ) / 180;

$calcLongitude = $lng2 – $lng1;
$calcLatitude = $lat2 – $lat1;
$stepOne = pow(sin($calcLatitude / 2), 2) + cos($lat1) * cos($lat2) * pow(sin($calcLongitude / 2), 2);
$stepTwo = 2 * asin(min(1, sqrt($stepOne)));
$calculatedDistance = $earthRadius * $stepTwo;

return round($calculatedDistance);
}
[/code]

代码未经测试。测试后再更新本篇文章告知结果。

测距api :http://developer.baidu.com/map/index.php?title=car/api/distance#.E8.BF.94.E5.9B.9Ejson.E6.A0.BC.E5.BC.8F.E7.9A.84.E6.95.B0.E6.8D.AE (5K次请求每天)